شملیا

سینزده دلیل برای زنده موندنم

1 . تو

2 . خانواده ام (مامان_بابا_آبجیا_داداشم)

3 . تو

4 . تو

5 . تو

6 . تو

7 . تو

8 . تو

9 . تو

10 . تو

11 . تو

12 . تو

13 . بازم تو :) و ازین لوس بازیا D:
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan